nieuw wrk – 27 september 2019

RUNNER UP tender ‘cluster 1 Bosrijk Eindhoven’

nieuw wrk 19 november 2020

circulaire sporthal

WRK Architecten presenteert sporthal B.
Een functionele basis met kleedkamers en voorzieningen met daar bovenop de sporthal gevormd door een demontabele houtconstructie. De kantine op de tweede verdieping biedt zicht op zowel de sportvelden buiten als in de sporthal.

wrkbespreking 20 oktober 2020

verhaal van de opdrachtgever

In het Westelijk Havengebied heeft Port of Amsterdam (PoA) een nieuw gebouw ontwikkeld in samenspel met WRK Architecten. Dit Nautisch Coördinatie Centrum (NCC) betreft een gecombineerd kantoor met werkplaatsen en een technische functie voor de gehele Divisie Havenmeester. Stefan Bakker, opdrachtgever en projectleider Port of Amsterdam, vertelt in deze gastblog op de BNA website hoe de juiste chemie heeft geleid tot een energieneutraal gebouw met sociale cohesie op maat.

De uitgangspunten voor het ontwerp waren glashelder: het gebouw moet een voorbeeld zijn in onze haven op het gebied van circulair bouwen, duurzaamheid en esthetiek. Tegelijkertijd dient het gebouw doelmatig in gebruik te zijn en een prettig verblijf voor de medewerkers van PoA, temeer omdat het volcontinu (24/7) wordt gebruikt. Het gebouw is dienend aan de gebruikers, op ieder moment van de dag, in alle jaargetijden en onder alle omstandigheden.

Dat het gebouw nu wordt omarmd door diezelfde gebruikers, is logisch als je weet dat het architectenteam zich niet slechts als ‘ontwerper’ heeft opgesteld, maar juist van meet af aan de verbinding heeft gezocht met alle betrokkenen, met de havenbeambten, leveranciers, de aannemer, de timmerlieden en noem maar op. De gebruikers werden benaderd als bewoners en via gesprekken en workshops werden hun specifieke behoeften en individuele wensen in kaart gebracht. Dat heeft geresulteerd in een routing en ruimtes die vanzelfsprekende ontmoetingen mogelijk maken tussen ‘kantoor’-medewerkers, havenbeambten en de technische dienst.

Door de huiselijke setting is het ook in de nachtelijke uren prettig verblijven. Met name de medewerkers die, vaak onder gure omstandigheden, hun werk op het water uitvoeren, spreken van het gevoel van thuiskomen. De gevel aan de havenzijde bestaat grotendeels uit glas, waardoor de connectie tussen het werken binnen en de altijd bedrijvige haven als natuurlijk aanvoelt. Ook het toepassen van het (zichtbare) houten elementen past hier heel goed bij. Het creëert zowel klimaat-technisch als visueel (sfeer) een zeer aangename verblijfsruimte. Tegelijkertijd is het een gebouw dat gebruikt mag worden, je mag met je vieze schoenen en doorweekte kleding binnenstappen, daar waar nodig zijn de juiste beschermde materialen toegepast (zoals stalen lambrisering).

Naast die sociale cohesie hechten we ook veel waarde aan duurzaamheid en circulariteit. Zo is het gebouw met een steeksleutel en ‘torx-schroevendraaier’ grotendeels demontabel. Ook wekt het gebouw haar eigen energie op, is er een bodemenergiesysteem aangelegd, wordt regenwater hergebruikt en is gewerkt met herbruikbare materialen en afvalproducten. Zo is bijvoorbeeld afvalhout verwerkt in de bar en is de buitenruimte met restpartijen aangelegd.

Al met al vielen in dit project alle puzzelstukjes op de juiste plek. Samen met de gebruikers, met de architect en met de aannemer is een gebouw op maat tot stand gekomen. Het intensief samenwerken, openstaan voor optimalisaties, het samenbrengen van alle ervaringen en het tonen van lef, bleek de chemie in het proces. Zonder chemie geen goed gebouw.

nieuw wrk 10 september 2020

ontwerp woningen tussen straat en water

Er wordt hard gewerkt aan een groot woonprogramma in Amsterdam in opdracht van VORM. Het betreft een unieke locatie tussen straat en water. WRK Architecten onderzoekt hoe die kwaliteiten het beste tot hun recht komen in de planontwikkeling. Lees meer

wrkgebied 31 augustus 2020

wrken met hout

snel, modulair en duurzaam

Bouwen met hout betekent het opslaan van CO2. Het klimaatakkoord richt zich op 49% minder CO2 uitstoot in 2030. Hout als bouwmateriaal biedt daar in een oplossing. Het oudste bouwmateriaal én het materiaal van de toekomst!

Als hernieuwbaar bouwmateriaal zonder afval is het een circulaire keuze. Door hout te gebruiken als modulair en demontabel bouwmateriaal wordt de cyclus nog eens verlengd. Het lichte gewicht van hout betekent minder funderingspalen en minder energie voor productie, transport en verwerking. Ook in het bouwproces biedt hout veel voordelen, prefabricage verkort de bouwtijd en directe assemblage een schone bouwplaats en minder overlast.

WRK Architecten ontwerpt graag met hout vanwege het positieve effect op het binnenklimaat: zowel het fysieke wooncomfort als het psychologisch welzijn van de gebruikers.

wrkgebied 31 augustus 2020

wrken aan circulair wrk

samen voor Nederland circulair in 2050

In juni 2019 ondertekent WRK Architecten het circulaire manifest van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus).

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is.

WRK Architecten benadert een opgave integraal volgens de volgende vijf ontwerpprincipes:

  1. uitgaan van een circulair businessmodel
  2. natuur als inspiratiebron
  3. een bouwwerk is aanpaspaar en flexibel
  4. een bouwwerk is eenvoudig te demonteren
  5. de bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar, volgens de circulariteitsstrategie 10-R

In verschillende opdrachten proberen we deze ambitie waar te maken:

wrkgebied 31 augustus 2020

natuurinclusief wrk

ruimte voor leven

WRK Architecten ontwerpt aan binnenstedelijke opgaves, aan een prettige leefomgeving. Wat ons betreft is dat een leefomgeving die natuurinclusief is. Een omgeving die bijdraagt aan de lokale biodiversiteit.

Juist de variatie in bebouwing, water, parken, infrastructuur en tuinen blijkt voor veel platen en dieren aantrekkelijk. WRK Architecten grijpt deze ecologische potentie aan om ontwerpen de verrijken. Door bijvoorbeeld ruimte te reserveren voor nestkasten in gevels. Door ruimte voor begroeiing mee te ontwerpen: ruimte reserveren voor substraatlagen en groeicondities creëren voor klimplanten. Door daken niet alleen te vullen met PV-panelen en regenwater buffering, maar ook een modderpoeltje voor de Zwaluw. Door gebouwen zo te ontwerpen dat er verschillende microklimaten kunnen ontstaan, die samen zorgen voor een relatief stabiel klimaat. Door ecologische verbindingen te maken waarlangs dieren kunnen fourageren en migreren.

Voor WRK Architecten is een natuurinclusief ontwerp geslaagd als de bewoners in contact komen met de (stads)natuur.

wrk in uitvoering 28 mei 2020

voortgang bouw villa

De villa krijgt vorm: zichtlijnen en panoramische uitzichten wisselen elkaar af, waarbij het ervaren van het landschap de hoofdrol speelt.

wrk in uitvoering 17 mei 2020

naderende oplevering Technisch Coördinatie Centrum Port of Amsterdam

De bouw is in volle gang! Het is al goed zichtbaar hoe het uitzicht gekaderd wordt door het gebouw. Lees meer

wrk in uitvoering 15 mei 2020

Luifel verbindt eerste food en automotive court van Nederland

In opdracht van MTP Zevenhuis BV heeft Knevel Architecten het eerste Multi Traffic Point (MTP Hoorn) van Nederland ontworpen, een integraal ontworpen food en automotive court. Deze nieuwe plek bestaat uit diverse horecagelegenheden, een tankstation en een autowasstraat. Het geheel wordt verbonden door een luifel en een uniform gevelontwerp. lees meer

nieuw wrk 9 april 2020

WINNER! meest circulaire gebouw van de haven

Knevel Architecten wint de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de architectenselectie voor Prodock 2.0 in opdracht van Port of Amsterdam!

Prodock is een verzamelgebouw van Port of Amsterdam voor ambitieuze ondernemers die in de start of scale up fase zitten. Passend bij die doelgroep en de visie van Port of Amsterdam is de ambitie uitgesproken om het meest circulaire gebouw van de haven te realiseren.

In de komende maanden zal Knevel Architecten het ontwerp maken en samen met Port of Amsterdam de circulaire ambities vertalen in concrete doelstellingen voor het bouwteam.

nieuw wrk 25 maart 2020

ontwikkeling masterplan voor Royal Huisman in Achtersluispolder

Knevel Architecten werkt aan een raamwerk voor de toekomstvisie van de gehele plot van Royal Huisman in Zaandam. De toekomstvisie dient te passen binnen de ontwikkelstrategie voor de Noordelijke ZaanIJ-oevers om van het deelgebied Achtersluispolder een gemengd woon-werkgebied te maken binnen het deelgebied ‘Nautisch kwartier’.

het wrk team bezocht twee werken in uitvoering: het nautisch coördinatiecentrum voor Port of Amsterdam en het Multi Traffic Point in Hoorn.